ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 การขอน้ำใช้เพื่อการอุปโภค
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  18.232.188.251  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
             
       
             
  โครงการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2363 ประจำปี พ.ศ.2563
  โครงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
  โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลท่าวังผา
 
 
[ 08-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562...  เอกสารแนบ   pakad plan.pdf
[ 08-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกา...  เอกสารแนบ   pakad jefjumnong.pdf
[ 27-01-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่องการรับบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต...  เอกสารแนบ   img159.jpg    img160.jpg
[ 02-10-2562] ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...  เอกสารแนบ   SP1.pdf
[ 02-10-2562] ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...  เอกสารแนบ   p63.pdf    p63-1.pdf
[ 08-08-2562] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่้อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกพนักงานเทศบ...  เอกสารแนบ   day.pdf
[ 08-08-2562] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล...  เอกสารแนบ   win.pdf
[ 04-07-2562] ประกาศรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน...  เอกสารแนบ   img091.pdf    img092.pdf    img094.pdf
[ 28-06-2562] ประกาศเทศบาล-เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ...  เอกสารแนบ   tp.pdf
[ 27-06-2562] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...  เอกสารแนบ   img081.pdf    img082.pdf
 
[ 27-06-2562] แผ่นพับเรื่องภาษี...  เอกสารแนบ   doc120190627125905.png    doc220190627125905.png
[ 27-02-2561] ขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ...  เอกสารแนบ   doc120190627111905.pdf    doc220190627111905.pdf
[ 26-09-2561] ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...  เอกสารแนบ   doc120181006082650.php
[ 04-05-2560] ประชาสัมพันธ์ รักการอ่าน... 
[ 00-00-543] คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผุ้บริหาร...  เอกสารแนบ   doc120171212145623.jpg
[ 00-00-543] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในก...  เอกสารแนบ   doc120171212145153.jpg    doc220171212145153.jpg
[ 18-07-2559] ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ...  เอกสารแนบ   doc120160928050415.php
[ 30-06-2559] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)...  เอกสารแนบ   doc120160830104253.png
[ 22-06-2559] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นั...  เอกสารแนบ   doc120160622105938.png
[ 03-06-2559] รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...  เอกสารแนบ   doc120160603092539.png    doc220160603092539.png    doc320160603092539.png
 
  [ 08-04-2563 ]การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP 
  [ 08-04-2563 ]แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
  [ 08-04-2563 ]การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ 
  [ 08-04-2563 ]การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 08-04-2563 ]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ]
 
  [ 08-04-2563 ]การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ
  [ 08-04-2563 ]การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 
  [ 08-04-2563 ]การขยายเวลาการดำเนินตามปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563
  [ 08-04-2563 ]แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19) 
  [ 08-04-2563 ]งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
 
[ 30-08-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าวังผา 2... 
[ 21-08-2562] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6... 
[ 21-08-2562] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าวังผา 2 หมู่... 
[ 14-05-2562] การเปิดเผยราคากลางการซื้ออาหารเสริม(นม)... 
[ 05-03-2562] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิ... 
[ 06-03-2562] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประประห... 
 
ข่าวสารระบบ egp
 
 
     การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์... [วัชรี ขัดขจร]   (อ่าน : 4105/ ตอบ : 0)
 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด