ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  54.236.35.159  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
             
       
             
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  เดินขบวนต่อต้านการคอรัปชั่น
  โครงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
 
 
 
 
[ 26-10-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ...  เอกสารแนบ   img296.jpg
[ 12-10-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา...  เอกสารแนบ   ประกาศใหม่.pdf
[ 31-08-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตา...  เอกสารแนบ   img291.jpg
[ 29-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง กำหนดการประชุมโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและประ...  เอกสารแนบ   pachakom.pdf
[ 29-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก...    เอกสารแนบ   Sob.pdf
[ 02-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพ...  เอกสารแนบ   img245.jpg    kwan.pdf
[ 12-05-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา...  เอกสารแนบ   0001.pdf    0002.pdf
[ 09-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)...  เอกสารแนบ   pakad plan 5.pdf
[ 08-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562...  เอกสารแนบ   pakad plan.pdf
[ 08-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกา...  เอกสารแนบ   pakad jefjumnong.pdf
 
[ 11-09-2563] ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ...  เอกสารแนบ   doc120200911091321.jpg    doc220200911091321.jpg
[ 09-09-2563] คุณหลวงชวนโหวด.. ให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวั...  เอกสารแนบ   doc120200909093032.jpg
[ 15-07-2563] ทดสอบ... 
[ 29-06-2563] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน (6เดือนแรกของปีพ.ศ.2563)...  เอกสารแนบ   doc120200629135918.pdf
[ 19-06-2563] สรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์...  เอกสารแนบ   doc120200619134120.pdf
[ 29-05-2563] ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด.. ผู้มีสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต...  เอกสารแนบ   doc120200602133524.jpg    doc220200602133524.jpg    doc320200602133524.jpg    doc420200602133524.jpg    doc520200602133524.jpg
[ 12-05-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา...  เอกสารแนบ   doc120200521151120.jpg    doc220200521151120.jpg
[ 07-01-2563] แผ่นพับเรื่องภาษี...  เอกสารแนบ   doc120190627125905.png    doc220190627125905.png
[ 27-02-2561] ขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ...  เอกสารแนบ   doc120190627111905.pdf    doc220190627111905.pdf
[ 26-09-2561] ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...  เอกสารแนบ   doc120181006082650.php
 
  [ 22-10-2563 ]แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
  [ 22-10-2563 ]การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers 
  [ 22-10-2563 ]ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 
  [ 22-10-2563 ]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 22-10-2563 ]การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  [ 26-10-2563 ]การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 22-10-2563 ]การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 22-10-2563 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  [ 22-10-2563 ]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ผลงาน
  [ 22-10-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
[ 25-08-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของและโรงครัวบ้านท่าวังผา... 
[ 24-08-2563] เผยแพร่ราคากลาง(บก.01) โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของและโรงครัว บ้านท่าวังผา 2 ... 
[ 24-08-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 
[ 30-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563... 
[ 31-07-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563... 
[ 29-07-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเ... 
 
ข่าวสารระบบ egp
 
 
     การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์... [วัชรี ขัดขจร]   (อ่าน : 4180/ ตอบ : 0)
 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด