ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  18.207.108.191  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
             
       
             
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  เดินขบวนต่อต้านการคอรัปชั่น
  โครงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
 
 
[ 29-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง กำหนดการประชุมโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและประ...  เอกสารแนบ   pachakom.pdf
[ 29-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก...    เอกสารแนบ   Sob.pdf
[ 02-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพ...  เอกสารแนบ   img245.jpg    kwan.pdf
[ 12-05-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา...  เอกสารแนบ   0001.pdf    0002.pdf
[ 09-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)...  เอกสารแนบ   pakad plan 5.pdf
[ 08-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562...  เอกสารแนบ   pakad plan.pdf
[ 08-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกา...  เอกสารแนบ   pakad jefjumnong.pdf
[ 27-01-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่องการรับบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต...  เอกสารแนบ   img159.jpg    img160.jpg
[ 02-10-2562] ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...  เอกสารแนบ   SP1.pdf
[ 02-10-2562] ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...  เอกสารแนบ   p63.pdf    p63-1.pdf
 
[ 15-07-2563] ทดสอบ... 
[ 29-06-2563] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน (6เดือนแรกของปีพ.ศ.2563)...  เอกสารแนบ   doc120200629135918.pdf
[ 19-06-2563] สรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์...  เอกสารแนบ   doc120200619134120.pdf
[ 29-05-2563] ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด.. ผู้มีสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต...  เอกสารแนบ   doc120200602133524.jpg    doc220200602133524.jpg    doc320200602133524.jpg    doc420200602133524.jpg    doc520200602133524.jpg
[ 12-05-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา...  เอกสารแนบ   doc120200521151120.jpg    doc220200521151120.jpg
[ 07-01-2563] แผ่นพับเรื่องภาษี...  เอกสารแนบ   doc120190627125905.png    doc220190627125905.png
[ 27-02-2561] ขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ...  เอกสารแนบ   doc120190627111905.pdf    doc220190627111905.pdf
[ 26-09-2561] ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...  เอกสารแนบ   doc120181006082650.php
[ 04-05-2560] ประชาสัมพันธ์ รักการอ่าน... 
[ 00-00-543] คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผุ้บริหาร...  เอกสารแนบ   doc120171212145623.jpg
 
  [ 11-08-2563 ]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  [ 11-08-2563 ]การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  [ 11-08-2563 ]การนิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  [ 11-08-2563 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]][[เอกสารแนบ ]
  [ 10-08-2563 ]แจ้งความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
 
  [ 11-08-2563 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.(นายก.อบต.)
  [ 11-08-2563 ]งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563 ปีงบประมาณ 2563
  [ 11-08-2563 ]การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 
  [ 11-08-2563 ]การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา ทม.น่าน) 
  [ 11-08-2563 ]โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 
 
[ 29-07-2563] ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเ... 
[ 22-06-2563] ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563... 
[ 29-05-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563... 
[ 30-04-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563... 
[ 31-03-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563... 
[ 28-02-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563... 
 
ข่าวสารระบบ egp
 
 
     การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์... [วัชรี ขัดขจร]   (อ่าน : 4160/ ตอบ : 0)
 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด