ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  18.213.192.104  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สภาพเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

รายได้ประชากร

ตารางที่ 3 : รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา ปี 2555

หมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

ลำดับที่

บ้านดอนชัย หมู่ที่ 1

บ้านท่าวังผา   หมู่ที่ 2

บ้านอาฮาม  หมู่ที่ 3

บ้านสบยาว  หมู่ที่ 4

บ้านวังว้า        หมู่ที่ 5

บ้านท่าวังผา 2   หมู่ที่ 6

บ้านท่าวังผา 3   หมู่ที่ 7

73,272

98,272

62,503

65,625

86,194

61,469

109,423

4

2

6

5

3

7

1

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล จปฐ.ปี 58

ตารางที่ 4 :  แสดง คนอายุ 18-60 ปี มีการประกอบอาชีพและมีรายได้

หมู่บ้าน

คนที่สำรวจทั้งหมด

มีอาชีพและรายได้

ไม่มีอาชีพและรายได้

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

บ้านดอนชัย

บ้านท่าวังผา

บ้านอาฮาม

บ้านสบยาว

บ้านวังว้า

บ้านท่าวังผา 2

บ้านท่าวังผา 3

142

335

404

376

409

341

241

142

329

403

371

408

337

240

100

98.50

99.75

98.67

99.75

98.81

99.58

-

6

1

5

1

4

1

-

1.50

0.25

1.35

0.25

1.19

0.42

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล จปฐ.ปี 58

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด