ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
แผนพัฒนาสามปี
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

สภาพทั่วไป คลิกที่นี่ 

ส่วนที่ 1 บทนำ คลิกที่นี่ 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนา คลิกที่นี่ 

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านโครงการการพัฒนา คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านโครงสร้างพื้นฐาน  คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านทรัพยากรธรรมชาติ คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านบริหารจัดการและบริการ คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านศิลปะวัฒนธรรม คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ01 รายละเอียดด้านสังคม คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ02 อบจ. คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 -ผ03 สรุปโครงการ คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 การนำแผน คลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ ผ.02 คลิกที่นี่

ส่วนที่ 4 การติดตาม คลิกที่นี่

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) คลิกที่นี่

ส่วนที่ 1 บทนำ คลิกที่นี่

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา คลิกที่นี่

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

2.2 การประเมินการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คลิกที่นี่

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)

3.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คลิกที่นี่

3.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คลิกที่นี่

3.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลิกที่นี่

3.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านศิลประ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คลิกที่นี่

3.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่

3.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ คลิกที่นี่

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา (ผ.02) คลิกที่นี่

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.03) คลิกที่นี่

- แผนพัฒนา 3 ปีที่เกินศักยภาพ คลิกที่นี่ 

ส่วนที่ 4 แผนผังกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี คลิกที่นี่

2. ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

3.ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด