ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

จำนวนประชากร

เทศบาลตำบลท่าวังผา มีจำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร (ณ เดือน เมษายน 2563) จำนวน 5,149 คน แยกเป็นชาย 2,465 คน หญิง 2,684 คน ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 169 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 2,665 หลังคาเรือน การกระจายตัวของครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ตามแนวถนนวรนคร และถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ซึ่งเป็นย่านการค้า การพาณิชย์ ตลาด และสถานบริการต่างๆ

ตารางที่ 6 : แสดงจำนวนประชากร แยกจำนวนชาย/หญิง ณ เดือน เมษายน 2563

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

78

บ้านดอนชัย

บ้านท่าวังผา

บ้านอาฮาม

บ้านสบยาว

บ้านวังว้า

บ้านท่าวังผา 2

บ้านท่าวังผา 3

ทะเบียนผู้ไร้สัญชาติไทย

149

473

305

435

402

417

481 

-

153

 322

345

440

496

411

298 

-

179

377

384

426

546

440

332

-

332

699

729

866

1,042

851

630 

-

รวม

2,665

2,465

2,684

5,149

ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าวังผา

ตารางที่ 7: แสดงจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

ช่วงอายุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

น้อยกว่า 1 ปี

1 -2 ปี

3 -5 ปี

6 -11 ปี

12- 14 ปี

15 - 17 ปี

18 -49 ปี

50 -60 ปี

มากกว่า 60 ปี

17

39

73

140

68

79

1,103

481

482

17

44

68

146

69

77

1,100

597

575 

34

83

141

286

137

156

2,203

1,078

1,057 

รวมทั้งหมด

2,482

2,693

5,175

ที่มา :  สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าวังผา

การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา มีสถานศึกษาทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2  จำนวน 3 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 1 แห่ง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลอีก จำนวน 1  แห่ง

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา

ชื่อสถานศึกษาและสังกัด

จำนวนห้องเรียน(ห้อง)

จำนวนครู

(คน)

จำนวนนักเรียน(คน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 (สพท.)

1. โรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร (อ.1 -ป.6)

2. โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ (อ.1 -ป.6)

3. โรงเรียนบ้านวังว้า (ป.1 -ป.6)

18

8

8

28

19

8

491

246

40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 37

1. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม (ม.1 -ม.6)

43

92

1,420

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

1. โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ (อนุบาล)

2. โรงเรียนอนุบาลนิธากร (อนุบาล -ประถมศึกษา)

8

4

12

9

120

98

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

1. เตรียมอนุบาล 1 (บริบาล)

2. อนุบาล 1

3. อนุบาล 2

4. อนุบาล 3

1

1

1

2

2

2

27

27

28

33 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ท่าวังผา

3

2

90

รวมทั้งสิ้น

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่ง คือ

1.วัดศิลามงคล (บ้านท่าวังผา2)               2.วัดสุทธาราม (บ้านอาฮาม)          3.วัดอุทัยราษฎร์ (บ้านสบยาว)

4.วัดมังคลาราม (บ้านวังว้า)                    5.อารามบ้านดอนชัย

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

1) ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา (กันยายน)

2) ตักบาตรเทโวโรหณะ (ตุลาคม) โดยจะจัดให้มีการแข่งเรือเล็ก-เรือกลางด้วย

3) ประเพณีสงกรานต์ (เมษายน)

4) ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน)

5) ประเพณีกินสลาก (ตุลาคม)

6) งานวันมาฆบูชาไหว้สาพระธาตุศิลามงคล (เดือนมีนาคม)

การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง (โรงพยาบาลท่าวังผา)                                  จำนวน  1  แห่ง

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา                                                     จำนวน  1  แห่ง

- หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง                                                     จำนวน  1  แห่ง

- คลีนิคเอกชน                                                                               จำนวน  3  แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                                    จำนวน  10  แห่ง

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)                                           จำนวน 107  คน

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                                                  จำนวน  7  แห่ง

- เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ (ทต.ท่าวังผา)                                         จำนวน  6  คน

กีฬาและนันทนาการ

1.สนามฟุตบอล 4 แห่ง (ร.ร.ริม-ป่าคาฯ,ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม,ร.ร.บ้านท่าวังผา,ร.ร.บ้านวังว้า)

2.สนามบาสเก็ตบอล/ตะกร้อ  1 แห่ง (สวนวิทยาโยธิน)

3.สนามเทนนิส  1  แห่ง (หน้า สนง.เทศบาล)

4.สนามเด็กเล่น 2  แห่ง  (ลาน ม.2,ลาน ม.4)

5.สวนสาธารณะ 3 แห่ง  ( ม.2, ม.5, ม.6)

6.ลานกีฬาอเนกประสงค์ 3 แห่ง (ม.2 ,ม.4 ,ม.5,ม.6,ม.7)

7.ลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน  2  แห่ง

8.ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง (หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวังผา)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.สถานีตำรวจภูธรท่าวังผา                                                  อัตรากำลัง......103....นาย

2.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าวังผา              อัตรากำลัง.…….12......นาย

3.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทต.ท่าวังผา     อัตรากำลัง …….155…..นาย

4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทต.ท่าวังผา) อัตรากำลัง... ….9……..นาย

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด