ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

· คำแถลงงบประมาณ

· คำแถลงรายรับ  

· คำแถลงรายจ่าย

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

· บันทึกหลักการและเหตุผล

· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

· รายงานประมาณการรายรับ 

· รายงานประมาณการรายจ่าย 

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ   สำนักปลัดเทศบาล

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ   กองวิชาการและแผนงาน

4. แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ   กองคลัง

5. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ   กองการศึกษา

6. แผนงานการศึกษา

7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

8. แผนงานสังคมสงเคราะห์

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9. แผนงานสาธารณสุข

10.แผนงานการพาณิชย์

11.แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ  กองช่าง

12.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน     

14.แผนงานการเกษตร

· รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ  งบกลาง

15. แผนงานงบกลาง

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจ่าย  งบเฉพาะการประปาบ้านท่าวังผา 2  หมู่ที่ 6

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด