ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2499 โดยที่เป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลริม อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขึ้นเป็นสุขาภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นคือจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นให้เรียกชื่อว่า "สุขาภิบาลริม จังหวัดน่าน" ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2499 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 83 วันที่ 15 ตุลาคม 2499)

ในปี พ.ศ.2524 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า สุขาภิบาลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นชื่ออันไม่เหมาะสมสมควรเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ โดยใช้ชื่อว่า "สุขาภิบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน" ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2524 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 63 วันที่ 28 เมษายน 2524)

ในปี พ.ศ.2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้สุขาภิบาลท่าวังผายกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลท่าวังผา" ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 009 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542)

ในปี พ.ศ.2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังผาได้ยุบรวมเข้ากับเทศบาล โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 75 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2547)

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด