ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.147.211  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
บริการขั้นพื้นฐาน
 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภค)

การคมนาคม / ขนส่ง

ทางบก การคมนาคมทางบก นับว่าเป็นการเดินทางและการขนส่งที่สำคัญและสะดวกที่สุดของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 4 สาย ได้แก่

1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1080 ( น่าน - อ.ทุ่งช้าง )

2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1148 ( อ.ท่าวังผา -อ.เชียงคำ จ.พะเยา )

3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1170 (อ.ท่าวังผา -ต.ศิลาเพชร)

4. ทางหลวงชนบทถนนวรนคร (ตั้งแต่สามแยกผาขวาง -อ.ท่าวังผา)

ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีสายเดินรถของบริษัทต่างๆ ผ่านจำนวน 6 เส้นทาง ดังนี้

1. สายทุ่งช้าง -ท่าวังผา- กรุงเทพฯ ได้แก่ สมบัติทัวร์ , เชิดชัยทัวร์ , บขส. ฯลฯ

2. สายทุ่งช้าง -ท่าวังผา- เชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (เมล์เขียว)

3. สายทุ่งช้าง -ท่าวังผา- พิษณุโลก ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ จำกัด

4. สายน่าน-ท่าวังผา-เชียงราย ได้แก่ บริษัท หนานคำ

5. สายน่าน -ทุ่งช้าง เป็นรถโดยสารประจำทาง ออกทุก 1 ชม. ได้แก่ บริษัทวรนครเดินรถ

6. สายเด่นชัย -ท่าวังผา - อ.เฉลิมพระเกียรติ

7. สายน่าน-ปัว (รถสองแถว) ได้แก่ บริษัทวรนครเดินรถ

การไฟฟ้า

การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าวังผา ซึ่งในปัจจุบันสามารถให้บริการด้านไฟฟ้าได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลแล้ว

การประปา

ในเขตเทศบาลมีการให้บริการด้านน้ำประปา 2 ระบบ คือ

1. การประปาส่วนภูมิภาคท่าวังผา โดยแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ แม่น้ำน่าน โดยกำลังการผลิตอยู่ที่ 50 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณการใช้น้ำ ประมาณ 1,200 ลบ.ม./วัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถบริการน้ำประปาให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลได้ ร้อยละ 80 และมีแนวโน้มการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเทศบาลร่วมกับสำนักงานประปาภูมิภาคท่าวังผากำลังเร่งขยายเขตการให้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนต่อไป

2. ระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลมีประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง คือ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6 โดยมีแหล่งน้ำดิบจาก"ห้วยหวาย" มีผู้ใช้น้ำประมาณ 102 หลังคาเรือน เนื่องจากบ้านท่าวังผา 2 เป็นที่ราบเชิงเขา ทำให้แรงดันน้ำของสำนักงานประปาท่าวังผาไม่แรงพอที่จะส่งไปน้ำให้บริการได้

การสื่อสารและโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

- วิทยุสื่อสารของเทศบาล ความถี่ 162.550 MHz นามเรียกขาน "ศิลา"

- หอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 7 แห่ง ครบทุกหมู่บ้าน

- A-HAM RADIO สถานีวิทยุชุมชน ระบบ FM ความถี่ 105 MHz ตั้งอยู่บ้านอาฮาม

- สถานีวิทยุชุมชนฟ้าใส ระบบ FM ความถี่ 106.50 MHz ตั้งอยู่บ้านวังว้า

- สถานีวิทยุของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา ระบบ FM ความถี่ 98 MHz ตั้งอยู่บ้านท่าวังผา3

- สถานีวิทยุศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ ระบบ FM 95.5 MHz

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ มีแม่น้ำ/คลอง/ลำธาร/ห้วย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ (ระบุชื่อ)

1) แม่น้ำน่าน 2) ลำน้ำย่าง 3) ห้วยอิแร็ก 4) ห้วยร่องถ่อ

5) ห้วยร่องกอน 6) ห้วยต้าง 7) ห้วยโป่งค่าง 8) ห้วยโป่งเงี้ย

9) ห้วยหวาย 10) ห้วยธนู

น้ำเสีย

1) ปริมาณน้ำเสีย 700 ลบ.ม./วัน

2) วิธีการบำบัดในปัจจุบัน...ใช้จุลินทรีย์ /ธรรมชาติ......

ขยะ

1) ปริมาณขยะ 4 ตัน/วัน โดยนำไปกำจัดที่ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา

2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน

ก. รถยนต์คันที่ 1 แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. (สีเหลือง)

ข. รถยนต์คันที่ 2 แบบอัดท้าย ขนาด 7 ลบ.ม. (สีเหลือง)

3) วิธีกำจัดขยะ ใช้ระบบฝังกลบควบคู่กับการคัดแยกขยะก่อนกำจัด มีการปั่นแห้งพลาสติกไปสับละเอียด ขยะชีวภาพนำไปทำปุ๋ยหมัก ขยะมีพิษแยกส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมีพิษ เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งได้ทำการศึกษาและวิจัยแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ บริเวณบ้าน ท่าวังผาสอง หมู่ที่ 6

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด