ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.147.211  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
กองวิชาการและแผนงาน
 

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร งานประชาสัมพันธ์งานบริการเผยแพร่วิชาการ งานจัดทำงบประมาณ งานนิติการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

       1. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
           - งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
           - งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
           - งานสนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล
           - งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
           - งานสารสนเทศ
           - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       2. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานเผยแพร่วิชาการ การฝึกอบรม/สัมมนาต่าง ๆ
           - ควบคุมและรับผิดชอบงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
           - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
           - งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
           - งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
           - งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
           - งานสารสนเทศ
           - กิจกรรมต่าง ๆ ป้ายตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ เขียนโปสเตอร์ แผนภูมิทางสถิติ ภาพแสดงกิจกรรมและผลงานของหน่วยงานและเขียนประกาศนียบัตร
           - ควบคุมงานติดตั้งป้ายต่าง ๆ ของเทศบาล
           - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่จำเป็นต่อการวางแผนการประเมินผลทุกระดับ
           - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
           - งานจัดทำเค้าโครงร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
           - งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
           - งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเทศบาล ความพอเพียงของการให้บริการสาธารณูปโภคหลัก
           - งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
           - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       4. งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติเพิ่มเติม
           - งานจัดทำงบประมาณเฉพาะการ
           - งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาล
           - งานโอนเงินงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
           - งานจัดทำเทศบัญญัติต่าง ๆ
           - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       5. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - ควบคุมและรับผิดชอบงานนิติการ
           - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณา
ตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
           - งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
           - งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
           - งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
           - อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด