ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.147.211  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
กองสาธารณสุขฯ
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

      1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานสุขาภิบาลด้านอาหารและโภชนาการ
           - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
           - งานป้องกัน ควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
           - งานชีวอนามัย
           - งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
           - งานควบคุมรับการฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
           - งานดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
           - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

      2. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานกวาดถนนและสถานที่สาธารณะตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
           - งานเก็บขนขยะมูลฝอยตามถนน ตรอก ซอย สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
           - งานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
           - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
           - งานการกวาดล้างและลอกท่อระบายน้ำ
           - งานเฉพาะกิจ
           - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      3. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานส่งเสริม อบรม กลุ่ม อสม. และให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อภายในเขตเทศบาล
           - งานสำรวจ/ตรวจสอบ ผู้ที่ติดเชื้อจากโรคติดต่อ
           - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
           - งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
           - งานควบคุมแผนและพาหนะนำโรค
           - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      4. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
           - งานอนามัยโรงเรียนในเขตเทศบาล
           - งานอนามัยแม่และเด็ก
           - งานวางแผนครอบครัว
           - งานสาธารณสุขมูลฐาน
           - งานโภชนาการ
           - งานสุขภาพจิต
           - งานทันตสาธารณสุข
           - งานสุขศึกษา
           - งานนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล (อสม.)
           - งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน
           - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       5. งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์
           - งานการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งในและนอกสถานที่
           - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
           - งานจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ
           - งานควบคุมและจัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข
           - งานควบคุมการรับและการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์
           - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล
           - งานควบคุมการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์
           - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด