ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.147.211  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
คู่มือประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

คำนำ

สารบัญ

คู่มือประชาชน

1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 

5.การรับแจ้งการเกิด เกินกำหนด 

6.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 

7.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องถิ่นที่อื่น 

8.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 

9.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กแร่รอนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

10.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 

11. การรับแจ้างการตายเกินกำหนด

12. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

13. การรับแจ้งการย้ายเข้า

14. การรับแจ้งการย้ายออก

15. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

16. การขอเลขที่บ้าน

17. การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

18. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

19. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20. การชำระภาษีป้าย 

21. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

22. การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

23. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

24. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ

25. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

26. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

27. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน

28. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

29. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบพาณิชย์กิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

30. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

31. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

32. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

33. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

34. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จะหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.

35. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.

36. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 

37. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

38. การแจ้งถมดิน

39. การแจ้งขุดดิน

40. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

41. การขอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 

42. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

43. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

44. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

45. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

46. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

47. การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

48. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

49. การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32

50. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

51. การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

52. การต่อใบขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด