ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 27,517 คน

คำสั่ง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าวังผา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
11 ก.พ. 64ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตาภาษีป้าย แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ ดังรายชื่อต่อไปนี้.. แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา