ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 27,256 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 แชร์  
17 มี.ค. 64ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง นัดพบแรงงาน จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน แชร์  
15 มี.ค. 64การรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังผา แชร์  
4 มี.ค. 64จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แชร์  
24 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าวังผา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
19 ก.พ. 64ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  แชร์  
11 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 แชร์  
22 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลท่าวังผา แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แชร์  
18 พ.ย. 63จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ ดังรายชื่อต่อไปนี้.. แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา