ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 27,263 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ท่าวังผา ตำบลสะอาด
ตลาดน่าซื้อ เลื่องลือวิถีชุมชน เพิ่มผลผลิตการเกษตร ”พันธกิจ

1. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน


ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลท่าวังผา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง
    1.2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
    1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
    1.4พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขุดลอกลำน้ำน่าน
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
    2.3ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะความชำนาญ ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ
    2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีมาตรฐาน และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า
    2.5 ปรับปรุง ฟื้นฟูจุดกำเนิดท่าเรือ 100 ปีท่าวังผาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
    2.6 พัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
    2.7 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
    2.8การแก้ไขปัญหาความยากจน
    2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
    3.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
    3.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
    3.4 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3.5 สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    3.6พัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน
    3.7ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเป็นศูนย์เดียว

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.1 ส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนค้นคว้าวิจัย
    4.2 พัฒนา ทำนุบำรุงแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน
    4.3ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ชาวท่าวังผา
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวท่าวังผา

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.2 สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    5.3บริหารจัดการศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าวังผาให้สัมฤทธิผล
    5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
    6.1 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่น
    6.2 สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
    6.3 พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
    6.5จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
    6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน
เปลี่ยนภาษา