นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 6,046 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประสงค์ แอฤทธิ์

  ประธานสภาทต.ท่าวังผา

 • นายณรงค์ นาคสนิท

  รองประธานสภาทต.ท่าวังผาสมาชิกสภา

 • นายอำนาจ วิสุทธิธาดา

  สมาชิกสภา

 • นายสำเริง ปราบริปู

  สมาชิกสภา

 • นายอำพล เรืองแสง

  สมาชิกสภา

 • นายพิชิต คำชั่ง

  สมาชิกสภา

 • นายประดิษฐ เสาเวียง

  สมาชิกสภา

 • นายปูน โลกคำลือ

  สมาชิกสภา

 • นายชื่น จิณะไชย

  สมาชิกสภา

 • นายธีรศักดิ์ สุฤทธิ์

  สมาชิกสภา

 • นายหวัน สิทธิกัน

  สมาชิกสภาเปลี่ยนภาษา