ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 27,683 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์ ไชยสีติ๊บ

  ปลัด ทต.ท่าวังผา

 • นางสาวอังคณา ใจบุญมา

  รองปลัด ทต.ท่าวังผาสำนักปลัด

 • นายภาวัช ตนะทิพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสมชาย ภิมาลย์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายดำรงค์ หมั่นดี

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • จ.ส.ต.รณกฤต ทะนิต๊ะ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายพัฒพงษ์ ยอดธรรม

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • จ.อ.สรณัฐ เตชะปัน

  นักจัดการงานเทศกิจ

 • น.ส.นิตยา จิณะไชย

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • จ.อ.โชคชัย เบญจาธิกุล

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางปราณี อนันต๊ะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายภิญโญ ทัดเจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นายประกาศ ใจพล

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสว่าง ขันแปง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายปุญญพัฒน์ กาญจนาภา

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสมเกียรติ ไชยเพียร

  พนักงานดับเพลิง

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

 • นายอรรถพล เลาหล่าย

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานดับเพลิง)

 • นายมงคล สวนวัน

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานดับเพลิง)

 • นายพินิจ แอฤทธิ์

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทศกิจ)

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง)

 • นายผดุงศักดิ์ เทพเสน

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)

กองคลัง

 • นางจารุวรรณ กิ่งเพชรเสรีชน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางศรีไพร ใจพล

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • น.ส.โสภีพรรณ โนราช

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางบุญยานุช ธิมา

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายณัฐสิทธิ์ สุทธหลวง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางมิ่งขวัญ เบญจาธิกุล

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • น.ส.วรรณพร กาญจนาภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสุธิดา ดรุณนารถ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายอาทิตย์ ไชยยา

  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

 • นายนิวัฒน์ สุทธิแสน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายพิเชษฐ์ สุรีย์

  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา

 • นายอาทิตย์ เขื่อนธะนะ

  นายช่างโยธา

 • นายวิศววิท ภิมาลย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายบัณฑิต วุฒิ

  คนงาน(ปฏิบัติงานจัดสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ)

 • นายศุภวัฒน์ แว่วสอน

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานจัด สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)

 • นายปราโมทย์ ยศหล้า

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่คนสวน)

 • นายพินิต แอฤทธิ์

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่คนสวน)

 • นายประจักร์ เลาหล่าย

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณูปโภค)

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานผลิตน้ำประปา)

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณูปโภค)

 • นางสาววราภรณ์ ขันแปง

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

กองการศึกษาฯ

 • นางสุภารัตน์ มีบุญ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวศิริภัสสร ขันหลวง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางผ่องศรี กันนา

  นักวิชาการศึกษา

 • ว่าง

  นักพัฒนาชุมชน

 • น.ส.วันทนีย์ แสนศิริแก้ว

  ครู

 • นางเกนิกา ศิริแก้ว

  ครู

 • นางวรรณา ไชยสลี

  ครู

 • นางปาลิดา เชียงหนุ้น

  ครู

 • นางจรีรัตน์ เพ็ชรภา

  ครู

 • นางกัลยา สุทธิแสน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางวนิดา สุฤทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางบุศรินทร์ แก้วศรีงาม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางกัญชพร พุทธิมาโน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นายวิสูตร ต๊อดแก้ว

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง)

 • น.ส.รัชนีกร ใจพล

  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาชุมชน)

กองสาธารณสุขฯ

 • นายอารมณ์ ธนะขว้าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • ว่าง

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางพิชญานันณร์ จันต๊ะยอด

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางฑาริกานันท์ แอฤทธิ์

  นักวิชาการเกษตร

 • นายประเทียง ฟ้าสาร

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายธนัชภัทร วันควร

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นายกุลธวัช นาคอ้าย

  พนักงานตรวจโรคสัตว์

 • นายนิวรณ์ นารี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสนอง ธนะขว้าง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมเจตน์ คำชั่ง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประจุน คำชั่ง

  คนงานประจำรถขยะ

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

 • นายคำรพ ยศหล้า

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนงานฆ่าสัตว์)

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนงานฆ่าสัตว์)

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์)

 • นายถนัด เขยตุ้ย

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ คนงานประจำรถขยะ)

กองวิชาการฯ

 • นางมะลิวัลย์ วงษารัตน์

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • น.ส.วัชรี ขัดขจร

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • นางภวันตรี สุเกตุ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสมบัติ อินเบ้า

  นิติกร

 • น.ส.วรรณญาภรณ์ วงค์ม่าน

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)เปลี่ยนภาษา