ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 28,134 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม / ขนส่ง
ทางบก การคมนาคมทางบก นับว่าเป็นการเดินทางและการขนส่งที่สำคัญและสะดวกที่สุดของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 4 สาย ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1080 ( น่าน - อ.ทุ่งช้าง )
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1148 ( อ.ท่าวังผา -อ.เชียงคำ จ.พะเยา )
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1170 (อ.ท่าวังผา -ต.ศิลาเพชร)
4. ทางหลวงชนบทถนนวรนคร (ตั้งแต่สามแยกผาขวาง -อ.ท่าวังผา)

ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีสายเดินรถของบริษัทต่างๆ ผ่านจำนวน 6 เส้นทาง ดังนี้
1. สายทุ่งช้าง -ท่าวังผา- กรุงเทพฯ ได้แก่ สมบัติทัวร์ , เชิดชัยทัวร์ , บขส. ฯลฯ
2. สายทุ่งช้าง -ท่าวังผา- เชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (เมล์เขียว)
3. สายทุ่งช้าง -ท่าวังผา- พิษณุโลก ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ จำกัด
4. สายน่าน-ท่าวังผา-เชียงราย ได้แก่ บริษัท หนานคำ
5. สายน่าน -ทุ่งช้าง เป็นรถโดยสารประจำทาง ออกทุก 1 ชม. ได้แก่ บริษัทวรนครเดินรถ
6 สายน่าน-ปัว (รถสองแถว) ได้แก่ บริษัทวรนครเดินรถ


การสื่อสารและโทรคมนาคม
ทางบก การคมนาคมทางบก นับว่าเป็นการเดินทางและการขนส่งที่สำคัญและสะดวกที่สุดของประชาชนในเขตเทศบาล
โดยมีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 4 สาย ได้แก่
ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
วิทยุสื่อสารของเทศบาล ความถี่ 162.550 MHz นามเรียกขาน “ศิลา”
หอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 7 แห่ง ครบทุกหมู่บ้าน
A-HAM RADIO สถานีวิทยุชุมชน ระบบ FM ความถี่ 105 MHz ตั้งอยู่บ้านอาฮาม
สถานีวิทยุชุมชนฟ้าใส ระบบ FM ความถี่ 106.50 MHz ตั้งอยู่บ้านวังว้า
สถานีวิทยุของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา ระบบ FM ความถี่ 98 MHz ตั้งอยู่บ้านท่าวังผา3
สถานีวิทยุศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ ระบบ FM 95.5 MHz


ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่


การประปา
ในเขตเทศบาลมีการให้บริการด้านน้ำประปา 2 ระบบ คือ
การประปาส่วนภูมิภาคท่าวังผา โดยแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ แม่น้ำน่าน โดยกำลังการผลิตอยู่ที่ 50 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณการใช้น้ำ ประมาณ 1,200 ลบ.ม./วัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถบริการน้ำประปาให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลได้ ร้อยละ 80 และมีแนวโน้มการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเทศบาลร่วมกับสำนักงานประปาภูมิภาคท่าวังผากำลังเร่งขยายเขตการให้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนต่อไป จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,038 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มี น้ำประปาใช้ จำนวน 115 ครัวเรือน
ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลมีประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง คือ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6 โดยมีแหล่งน้ำดิบจาก“ห้วยหวาย” มีผู้ใช้น้ำประมาณ 102 หลังคาเรือน เนื่องจากบ้านท่าวังผา 2 เป็นที่ราบเชิงเขา ทำให้แรงดันน้ำของสำนักงานประปาท่าวังผาไม่แรงพอที่จะส่งไปน้ำให้บริการได้
เปลี่ยนภาษา