ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 27,306 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา มีสถานศึกษาทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 3 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 1 แห่ง
ชื่อสถานศึกษาและสังกัด จำนวน
ห้องเรียน(ห้อง)
จำนวน
ครู (คน)
จำนวน
นักเรียน(คน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 (สพท.)
1. โรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร (อ.1 -ป.6)
2. โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ (อ.1 -ป.6)
3. โรงเรียนบ้านวังว้า (อ.1 -ป.6)

18
8
8

33
21
7

571
292
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 37
1. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม (ม.1 -ม.6)

48

104

1,303
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1. โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ (อนุบาล)

8

12

120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เตรียมอนุบาล 1 (บริบาล)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

1
1
1
1

2
2
2
2

34
43
32
32
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ท่าวังผา 3 2 141

สาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง (โรงพยาบาลท่าวังผา) จำนวน 1 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา จำนวน 1 แห่ง
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 1 แห่ง
คลินิคเอกชน จำนวน 2 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 107 คน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 7 แห่ง

กีฬาและนันทนาการ
สนามฟุตบอล 4 แห่ง (ร.ร.ริม-ป่าคาฯ,ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม,ร.ร.บ้านท่าวังผา,ร.ร.บ้านวังว้า)
สนามบาสเก็ตบอล/ตะกร้อ 1 แห่ง (สวนวิทยาโยธิน)
สนามเทนนิส 1 แห่ง (หน้า สนง.เทศบาล)
สนามเด็กเล่น 2 แห่ง (ลาน ม.2,ลาน ม.4)
สวนสาธารณะ 3 แห่ง ( ม.2, ม.5, ม.6)
ลานกีฬาอเนกประสงค์ 3 แห่ง (ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7)
ลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน 2 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง (หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวังผา)

การสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ จำนวน 990 คน
ผู้พิการ จำนวน 176 คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 8 คน

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา (กันยายน)
ตักบาตรเทโวโรหณะ (ตุลาคม) โดยจะจัดให้มีการแข่งเรือเล็ก-เรือกลางด้วย
ประเพณีสงกรานต์ (เมษายน)
ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน)
ประเพณีกินสลาก (ตุลาคม)
งานวันมาฆบูชาไหว้สาพระธาตุศิลามงคล (เดือนมีนาคม)
เปลี่ยนภาษา